Kundanmälan

Välj kö

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.

Medsökandes personnummer är redan registrerad till annan kundProfiluppgifter

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag på lediga lägenheter måste du fylla i dina önskemål här nedan. Kryssa därefter i Ja, jag vill få förslag enligt min önskemålsprofil.
 
  (min 1)


  (min 1)
(Kommunen)
Hallstavik
Norrtälje
Nyproduktion
Rimbo
Älmsta

Godkännande

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.

Jag intygar att de uppgifter jag lämnar är riktiga. Samtidigt samtycker jag till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos Roslagsbostäder AB.

Personuppgifter som jag lämnat till Roslagsbostäder AB (personuppgiftsansvarig) kommer att behandlas baserat på berättigat intresse i datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera uthyrningsprocessen. De kommer också att ligga till grund för statistiska bearbetningar för beslutsstöd gällande Roslagsbostäders utveckling. Behandling av personuppgifter fortlöper så länge jag behåller min köplats. Personuppgifterna kan komma att kontrolleras genom inhämtning från offentliga register. Referenser kan som komplement inhämtas från angiven arbetsgivare och hyresvärd.

Gallringsrutin

För att jag efter registreringen ska få behålla min plats i kön och mina köpoäng, krävs det att jag loggar in minst en gång om året. Om jag inte har loggat in på 12 månader raderas mitt konto och alla mina uppgifter samt mina köpoäng försvinner Om jag har valt E-post som kontaktsätt får jag en påminnelse via e-post 30 samt 14 dagar innan kontot raderas. Jag är införstådd med att det är mitt eget ansvar att hålla mina kontaktuppgifter uppdaterade.

När jag lämnat intresse på ett hyresobjekt

Jag är medveten om att Roslagsbostäder inför erbjudande av hyresobjekt tar kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag samt att Roslagsbostäder förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Jag får endast anmäla intresse till bostad där jag personligen bosätter och folkbokför mig.

När avtal tecknas

När hyresavtal tecknas, kommer personuppgifter som jag lämnat att överföras till Roslagsbostäders verksamhetssystem. Detta för att avtalsrelationen skall kunna fullföljas. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästen och annat som tillhör den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet. Det kan också förekomma att personuppgifter utlämnas till företag och organisationer med vilka Roslagsbostäder AB samarbetar, ex leverantörer, hyresgästorganisationer, försäkringsbolag och inkassobolag. Personuppgifterna kommer även att nyttjas för statistik och uppföljning med syfte att förädla förvaltningen av fastigheterna.

Beställning av registerutdrag

Registerutdrag har privatpersoner rätt att kostnadsfritt begära en gång per kalenderår. Vid begäran av registerutdrag krävs legitimering. Begäran kan inlämnas digitalt med e-legitimation via Norrtälje kommuns hemsida, www.norrtalje.se. Du som inte har e-legitimation kan med giltig legitimation lämna in begäran manuellt hos kommunens kundtjänst på Estunavägen 14 i Norrtälje. Utdragen tillhandahålls mottagaren inom en månad från det att ansökan inkommit till Roslagsbostäder AB. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Roslagsbostäder AB, telefon 0176-20 75 00. Roslagsbostäders dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@norrtalje.se eller via Norrtälje kommuns växel på telefonnummer 0176-710 00. Vid klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.